Skutečnou vládu občanů lze zajistit jen uplatněním konceptu občanské vlády, v němž jediným vládcem každého občana je občan samotný.

Harmonická a eticky obhajitelná společnost (tedy svobodná společnost) musí být ze své podstaty založena na konceptu občanské vlády. Tedy na konceptu výhradní a skutečné vlády občanů. V takové společnosti je jediným vládcem každého občana (který to ovšem dobrovolně chce) vždy a pouze člověk samotný.


OBČANSKÁ VLÁDA NAMÍSTO DEFORMOVANÉ ZASTUPITELSKÉ DEMOKRACIE

Jak plyne z analýz podstaty a působení demokratického státu, občané ke svému životu, ani ekonomika ke svému rozvoji nepotřebují centrální vládu a parlament generovaný deformovanou a mystifikační „zastupitelskou demokracií“.

 • Tyto státní instituce jsou mj. zdrojem chaosu, problémů, nespravedlností, disharmonie, antagonismů, neefektivity, vymírání původního obyvatelstva (demokratických zemí), ničivého sociálního inženýrství, rozvratu a chronicky smrtícího předlužování země a jejích občanů.
 • Tyto centrální instituce jsou zdrojem expanze státu na úkor svobod a zdrojem postupně se rozmáhající pseudodemokratické totality.
 • Jsou zdrojem umenšování lidské svobody a povedou společnost až ke stavu „vakuové svobody“, tedy k absolutní anihilaci posledních zbytků přirozených lidských svobod.

Občané pro harmonický rozvoj sebe sama a celé společnosti potřebují volnost pro své rozhodování: potřebují si v maximální míře vládnout sami.

Je proto už načase, aby vládu nad člověkem převzal občan samotný. Tedy, aby namísto absolutistické demokratické vlády státu začal vládnout občan a to výhradně sám sobě.

Jakýkoliv pokus vládnout druhým totiž zcela neodvratně vždy skončí tak, jak je popsáno výše, tedy absolutním uchopením veškeré moci do rukou centrální vlády státu, která si buď násilím, nebo pod hrozbou násilí přivlastní neomezené pravomoci nad celým územím státu a nad všemi obyvateli, kteří na tomto území žijí.

A taková centrální vláda pak vládne primárně nikoliv ku prospěchu občanů (těmi se ovšem zaklíná na každém kroku), nýbrž ve prospěch sebe sama, tedy ve prospěch svého přežití, znovuzvolení; ve prospěch zájmových a lobbyistických skupin, ve prospěch toho „správného přidělování“ evropských či národních dotací, atd.

 

OBČANSKÁ VLÁDA A PŘIROZENÉ PRÁVO

Je plně v souladu s přirozeným řádem společnosti, historickým vývojem člověka a jeho formálně existujícími politickými nároky, aby již konečně bylo naplněno přirozené právo každého člověka rozhodovat se zcela svobodně:

a) o svých penězích (dnes centrální vláda o lehce nabytých penězích sebraných z kapes poplatníků rozhoduje vždy jen ve svůj prospěch a vždy neefektivně)

b) o veškerém svém soukromém majetku

c) o veškerém svém času = o nakládání se sebou samými (se svým tělem, se svým rozumem a svou prací)

 • daňoví poplatníci dnes téměř polovinu roku pracují pro stát, nikoliv sami pro sebe (tzn., zhruba půl roku nemohou svobodně nakládat se svým časem)
 • občané několik měsíců v roce (pomyslně: od 1. ledna až do DNE DAŇOVÉ SVOBODY) patří státu (neboť veškerý pracovní čas tráví prací pro stát), nikoliv sami sobě

 

SKUTEČNÁ VLÁDA OBČANŮ

Aby výše uvedených nároků plynoucích z přirozeného práva bylo dosaženo, musí si občané převzít vládu zpět do svých rukou. Namísto centralizované monopolní vlády státu musí být nastolena občanská vláda, tedy vláda občanů.

OBČANÉ K OPTIMÁLNÍMU ŽIVOTU V ETICKY OSPRAVEDLNITELNÉ SPOLEČNOSTI POTŘEBUJÍ:

OBČANSKOU VLÁDU,

 • vládu, v níž reálně vládnou samotní občané, nikoliv (jako dnes) centrální / monopolní vlády a centrální / monopolní parlamenty,
 • vládu, v níž člověk či skupina obyvatel nesmí vládnout jiným lidem proti jejich vůli (nikdo nesmí rozhodovat o soukromém vlastnictví a fyzické podstatě jiného člověka)
 • vládu, kdy každý člověk (který to dobrovolně chce) si vládne výhradně sám sobě: vládu, kdy jediným vládcem a „panovníkem“ člověka je pouze on samotný
  • jediným vládcem každého člověka je pouze a jen on sám: svému tělu, svému rozumu a své práci může vládnout jen člověk samotný (tedy jen ten, kdo je úplným a bezvýhradným vlastníkem svého těla)
   • tento stav je přitom z pohledu přirozeného společenského řádu naprosto logický:
    • jestliže člověk X nemá mít poddanský či nevolnický status, pak nelze připustit, aby vládcem člověka X byla osoba Y (či skupina obyvatel Z):
     • jedinou variantou, která vylučuje otrocké postavení člověka, je varianta, kdy jediným vládcem člověka X je člověk X samotný.

 

OBČANSKÁ VLÁDA JAKO FORMA ORGANIZACE SPOLEČNOSTI

Harmonická a eticky obhajitelná společnost (= svobodná společnost) musí být ze své podstaty založena na konceptu občanské vlády. Tedy na konceptu výhradní a skutečné vlády občanů, respektive společnosti, v níž jediným vládcem každého občana (který to ovšem dobrovolně chce) je vždy a pouze člověk samotný.

Podstatou konceptu občanské vlády je společnost, v níž žádní občané ani skupiny občanů nemají legitimní či dokonce automatické právo vykonávat vládu nad kýmkoliv jiným, než nad sebou samým.

Samozřejmou výjimkou je situace, kdy občan či skupina potažmo skupiny občanů na dobrovolné smluvní bázi pověří vládou (předají své výsadní rozhodovací pravomoci) nad sebou samými v určitých oblastech jiné (konkrétně specifikované) občany či subjekty. (Typicky, management firmy do jisté míry „vládne“ zaměstnancům firmy: spoluvlastní část jejich života, část jejich práce; jenže to vše je zakotveno smluvně na bázi svobody a dobrovolnosti obou stran a je tudíž plně eticky ospravedlnitelné).

Skutečnou vládu občanů lze zajistit jen uplatněním konceptu občanské vlády, v němž jediným vládcem každého občana je občan samotný.

PRAKTICKÉ KROKY K NAPLNĚNÍ PRINCIPŮ OBČANSKÉ VLÁDY

Založení občanské organizace:

OBČANSKÁ VLÁDA ČR                         

 • organizace, jejímž cílem je zajistit svým členům a příznivcům, aby si každý z nich mohl vládnout jen sám sobě, bez nadřízených úředníků a politiků s neomezenou mocí
 • jejím cílem je skutečná vláda občanů, nikoliv vláda úřednicko-politické elity (zneužívající deformovaný systém ZASTUPITELSKÉ DEMOKRACIE)
 • organizace sdružující ty občany, kteří si chtějí vládnout sami sobě (kteří preferují sebevládu)
 • organizace těch občanů, kteří nechtějí, aby vládu nad jejich tělem, jejich myšlením, jejich prací, jejich penězi a jejich majetkem nadále vykonávala jiná skupina občanů, která k tomu navíc nedostala jakékoliv pověření či souhlas)
 • cílem organizace OBČANSKÁ VLÁDA je dosáhnout toho, aby občanům nevládly nevolené skupiny úředníků a politiků, ale aby si lidé (kteří to chtějí) vládli sami, tzn., aby jediným vládcem každého občana byl jen on sám.

  PRO ZÍSKÁNÍ VÍCE INFORMACÍ O PROJEKTU NEBO PŘI ZÁJMU O SPOLUPRÁCI KONTAKTUJTE:

  organizace@svobospol.cz