ORGANIZACE SVOBODNÉ SPOLEČNOSTI (SVOBOSPOL): ZÁKLADNÍ INFORMACE

ORGANIZACE SVOBODNÉ SPOLEČNOSTI (SVOBOSPOL) hodlá usilovat o hledání cest k vytváření podmínek vzniku svobodné společnosti. Klíčovou vizí SVOBOSPOL je umožnit fungování svobodné společnosti, respektive na státu co nejvíce nezávislých svobodných společenství různého typu a forem, jejichž základními politickými principy jsou

  • plná ochrana soukromého vlastnictví
  • nepřípustnost agrese
  • dobrovolnost a politická autonomie každého jednotlivce či soukromého subjektu.

Cílem SVOBOSPOL je napomáhat vytváření předpokladů pro život ve svobodné společnosti, respektive vytváření enkláv svobody, tedy teritorií, na kterých jsou akcentovány a dodržovány principy svobodné společnosti.

Smyslem je také pomáhat všem těm, jejichž skutečně svobody jsou akutně a kriticky – nadstandardně, nad míru běžnou v parlamentní demokracii – ohrožovány, omezovány či odebírány.

SVOBOSPOL vznikl na obranu individuální lidské svobody a od ní neoddělitelné svobody podnikání. Za tímto účelem hodlá mapovat i odhalovat veškeré zásadní deformace soudobého demokratického systému, jež mají za následek omezování základních svobod, včetně svobody podnikat.

Mezi hlavní aktivity a cíle ORGANIZACE SVOBODNÉ SPOLEČNOSTI patří také snaha o zmírňování škod způsobovaných nedemokratickými aktivitami státu, namířenými proti svobodám a majetku občanů, firem či jiných subjektů.

OSS bude svou činností napomáhat k nápravě křivd a škod, jež demokratický stát způsobuje daňovým poplatníkům nespravedlivými dotacemi, účelovými regulacemi ve prospěch privilegovaných zájmových skupin a dalšími negativními zásahy.

Organizace hodlá vyvíjet aktivity a koordinovat práce na tvorbě zásadních reforem soudobé demokratické společnosti, jež by dnešní demokratický systém transformovaly do podoby odpovídající reálným potřebám moderní společnosti 21. století, respektive do takové podoby, která by eliminovala všechny podstatné systémové chyby a problémy, jimiž se dnes uplatňovaná demokracie negativně projevuje.

SVOBOSPOL bude připravovat, navrhovat a současně analyzovat proveditelnost způsobů a cest, jež by umožňovaly vytváření reálných nezávislých svobodných společností pro ty, kdo by v takových autonomních, nestátních společenstvích chtěli dobrovolně žít.

ORGANIZACE SVOBODNÉ SPOLEČNOSTI chce prostřednictvím své činnosti usilovat o to, aby se stala strážcem a garantem skutečných svobod.


Zájemci o spolupráci na tomto projektu se mohou přihlásit na mailové adrese: 

organizace@svobospol.cz